Historie – Indie, Thajsko, Afrika, etc

Indie / Thajsko

Hanuman byl v Indii populárním symbolem síly v rukách a nohách. Mýtický mnich je ještě dnes jednou z nejoblíbenějších postav v Thajsku a Myanmaru (Barmě). Jsou aplikovány na lidská těla mnichy, kteří v sobě mají magické síly pro design a návrhy tetování. Ženy jsou vyloučeny, protože se nesmí dotýkat mnichů, a také proto, že Thajci věří, že ženy nepotřebují další impulz, protože jsou již dost silné samy o sobě.

Historie tetování

Afrika

V Africe, kde mají lidé tmavou pleť, je obtížné vytvořit barevné tetování tak, jak je známe. Ale oni se stejně chtějí tetovat, takže si vyvinuli další techniku – provozují skarifikaci (zjizvování, což není opravdové tetování, ale souvisí to s ním) tak, že se maličko nadzvedne kůže, nařízne se nožem nebo jiným ostrým předmětem, speciální písek nebo popel se vetře do jizvy tak, aby vznikly vyvýšené vzory na těle, které mohou budit pocit Brailleova písma … Tyto vzory často sledují místní tradice.

Historie tetování

Indonésie

Borneo je vzácným příkladem, kdy se tradiční kmenové tetování ještě praktikuje úplně stejně, jako tomu bylo po tisíce let. Ostatně až do moderní doby mělo mnoho z vnitrozemských kmenů malý či vůbec žádný kontakt s vnějším světem. Výsledkem je, že mnoho aspektů jejich tradičního způsobu života, včetně tetování, bylo dokonale zachováno. Design z Bornea zaznamenal obrovský nárůst popularity – dnes jsou nejčastěji označovány jako „kmenové” a asimilovaly se do neuvěřitelného množství tetovacích stylů.

Historie tetování

Starověké Řecko a Řím

Římská tetovací kultura je odvozena od té řecké, vzor společný mnoha aspektům římské kultury. Navzdory široce rozšířenému dekorativnímu tetování mezi sousedními národy, Řekové tuto praxi nepřijali. Pohlíželi na své sousedy jako na barbary, jejichž zvyků se chtěli vyvarovat. Avšak Peršané seznámili Řeky s alternativním využitím tetování. V roce 512 před Kristem přivedl král Darius Peršany do Thrákie. Hérodotos nás informuje, že Peršané označovali své otroky, válečné zajatce a vězně tetováním písmen na jejich čela. Můžeme předpokládat, že Řekové od nich přejali tuto praxi, protože poté také tetovali tváře svých otroků, aby jim tak znemožnili útěk bez povšimnutí. Ve svém Dialogu o řeckém právu Platón odkazuje na označování těch, kdož znesvěcovali a vykrádali chrámy. Ve svých spisech používali Řekové pro tetování slovo stigma.

Římští spisovatelé jako Virgilius, Seneca a Galenus psali, že mnozí otroci a zločinci byli tetováni. Tetování specifických skupin s jasně viditelnými znaky umožňovalo snadnější sledování jejich pohybu. Právní nápis z Efezu naznačuje, že během rané římské říše byli všichni otroci, vyvážení do Asie, tetováni slovy: „Daň zaplacena”. Řekové a Římané používali tetování také jako trest. Brzy ve čtvrtém století, kdy se stal Konstantin římským císařem a odvolal zákaz křesťanství, tak také zakázal tetování na tváři, což byl společný pro odsouzené, vojáky a gladiátory. Konstantin věřil, že lidská tvář je zobrazením obrazu Božího a neměla by být znetvořena či poskvrněna.

Keltové

Bylo to kmenové společenství, které se stěhovalo po západní Evropě v době kolem 1200 až 700 let před n.l. Kolem roku 400 před n. l. se dostali na britské ostrovy a většina toho, co se dochovalo z jejich kultury, leží v oblasti nyní známé jako Irsko, Wales a Skotsko. Keltská kultura měla dlouhou historii body artu. Permanentní malování na tělo prováděli bylinou zvanou boryt barvířský, která zanechávala na kůži modré vzory. Velmi časté byly spirály, a mohly být jednoduché, dvojité či trojité. Uzlíkový knotwork je pravděpodobně nejznámější formou keltského umění, v níž jednotlivé linie tvoří komplexní copánky, které se pak pletou a uzlí mezi sebou. Symbolizují tak spojení veškerého života. Jednotlivé kroky či klíčové vzory, nalezené v ranných obrazcích v labyrintech, jsou vidět jak v jednoduchých obrysech, tak v plných komplexech jako bludiště. Hodně ve způsobu, jakým jsou tyto labyrinty procházeny, je symbolem různých cest, které může životní cesta nabrat.

Když Julius Caesar napadl v roce 55 před n.l. jižní Británii, napsal, že Britové barvili svá těla modře, aby se na bitevním poli jevila hrůzostrašnějšími. Na základě tohoto příběhu dospěl irský historik William Bergam v devatenáctém století k závěru, že název Británie byl vlastně odvozen od starého keltského slova „země malovaných lidí“.

Poté, co Caesar přistál na britské půdě, provedli Římané řadu válečných tažení proti severním kmenům, které jejich říši napadaly v následujících stoletích.

Se starověkými kořeny, tetování v Evropě má fascinující historii. Je to příběh nerovnoměrného vývoje. Kontinent byl opakovaně ovlivňován vlivy, které přecházely jako vlny přes tato území a pak ustupovaly, někdy za sebou zanechávajíce bazény. Ze sociálního hlediska se význam tetování měnil. Občas bylo ozdobné tetování symbolem společenského postavení z vyšších tříd, zatímco jindy to bylo stigma, spojené s odsouzenými a dezertéry.

Křesťanství odsuzovalo dekorativní tetování jako tělesné mrzačení a zakazovalo ho. Ještě ve středověku se objevilo poutnické tetování, hrdě vyhlašující ukončení pouti. Tyto polarizované reakce nepochybně souvisí se závažností tetování saamotného. Evropa byla vždy ovlivněna kulturami nacházejícími se za jejími hranicemi.

Střední a Jižní Amerika

V Peru byly nalezeny tetované mumie Inků, datované do 11. století. V 16. století nalezli Španělé mayská tetování v Mexiku a Střední Americe – tetování je bráno jako znak odvahy. Když Cortéz a jeho dobyvatelé dorazili v roce 1519 na pobřeží Mexika, byli šokováni zjištěním, že domorodci nejen uctívali démony v podobě soch a model, ale i tím, že se jim nějak podařilo nesmazatelně vtisknout obrazy těchto model do kůže. Španělé, kteří nikdy neslyšeli o tetování, to ihned rozpoznali jako dílo Satana. Španělští historici šestnáctého století, zaznamenávající dobrodružství Cortéze a jeho dobyvatelů psali, že tetování bylo domorodci ve Střední Americe široce používáno .

Severní Amerika

Rané jezuitské záznamy svědčí o širocerozšířené praxi tetování mezi původním obyvatelstvem Ameriky. Mezi kmeny Chickasaw byli vynikající bojovníci rozpoznáváni podle jejich tetování. Mezi ontarijskými Irokézy odráželo propracované tetování vysoký společenský status. V severozápadní Americe byly brady inuitských žen tetovány, aby uváděly manželský stav a skupinovou identitu. První stálý tetovací obchod byl v New Yorku založen roku 1846 a počal tak tradici tetování příslušníků armád z obou stran občanské války. Samuel O’Reilly vynalezl elektrický tetovací stroj v roce 1891.

Střední východ

V časech starozákonních velká část pohanského světa praktikovala umění tetování jako prostředek k uctívání božstva. Pasáž v knize Leviticus říká: „Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování“ (19:28). Toto bývalo citováno jako biblická autorita na podporu církevního stanoviska. Biblický učenec M. W. Thomson však naznačuje, že Mojžíš byl příznivcem tetování. Mojžíš uvedl tetování jako způsob, jak připomínat vysvobození Židů z egyptského otroctví.

Vikingové

Je velmi pravděpodobné, že Vikingové byli tetování. Kolem roku 1100 Arab Ibn Fadlan popsal setkání s několika Vikingy. Považoval je za velmi hrubé, špinavé – a pokryté obrázky.

Anglie

Cestovatelé se vraceli domů s potetovanými Polynésany, aby je vystavovali na trzích, v přednáškových sálech a v laciných muzeích, aby demonstrovali vznešenost evropské civilizace ve srovnání s „primitivními domorodce“. Po návratu kapitána Cooka z cesty do Polynésie se tetování stalo v britském námořnictvu tradicí. V polovině 18. století měla většina britských přístavů trvale přihlášeného přinejmenším jednoho profesionálního tetovacího umělce. V roce 1862 princ z Walesu, pozdější král Edward VII, přijal své první tetování – Jeruzalémský kříž na paži. Odstartoval přechodnou módu poblázněného tetování mezi aristokracií, než dosáhl trůnu. V roce 1882 byli jeho synové, vévoda z Clarence a vévoda z Yorku, tetováni japonským Mistrem tatuáže Hori Chiyo.

Francie

V 18-tém století se mnoho francouzských námořníků po návratu z cest do jižního Pacifiku často vracelo do přístavu tetovaných. Roku 1861 publikoval francouzský námořní chirurg Maurice Berchon studii o medicínských / zdravotních komplikacích, o nichž se říkalo, že vznikají po přijetí tetování. Po tomto příspěvku námořnictvo a armáda dočasně zakázaly tetování.

Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9HGT